ΕνTaxis | Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΕνTaxis | Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΕνTaxis Βόλος | ​Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Λογιστικό γραφείο

ΕνTaxis | ​Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Επενδυτικά / Αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα

 

ΕΣΠΑ 2014-2020
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
 • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
 • νάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

 • Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
 • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας

Στα πλαίσια των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • Αξιολόγηση της επένδυσης.
 • Εύρεση του επενδυτικού προγράμματος που εναρμονίζεται με τις ανάγκες της επιχείρησης και του επενδυτικού σχεδίου
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την ένταξη της επιχείρησης στο επενδυτικό πρόγραμμα
 • Πρόταση για εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης της επένδυσης και άλλες πηγές χρηματοδότησης
 
ΕνTaxis | ​Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Επενδυτικά / Αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα | ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πελάτες μας:

Το λογιστήριο είναι δική μας δουλειά.
Εσείς ασχοληθείτε με την επιχείρησή σας.